Pages Menu
TwitterRssFacebook
Meni kategorija

Uslovi Korišćenja

SADRŽAJ I USLUGE WEB SAJTA POLUSVET.RS

Web sajt Polusvet.rs svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima, a prevashodno kolumnama, blogovima, foto galerijama, kao I uslugu pretraživanja sadržaja. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja.

Polusvet.rs zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja web sajta Polusvet.rs kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo web sajta Polusvet.rs, bez obaveze prethodne najave.

 

KOMENTARI ČITALACA

Čitaoci mogu da, na mestima na kojima je to omogućeno, komentarišu objavljeni sadržaj. Prilikom registracije za objavljivanje komentara na sadržaj objavljen na web sajtu Polusvet.rs, korisnik je dužan da se pridržava sledećih pravila o objavljivanju komentara:

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji Sadržaj koji:

  1. povređuje, lišava ili ugrožava autorska imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine, ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica
  2. povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti
  3. je prevaran, obmanjujući, neistinit
  4. je namenjen deci ili koji se može smatrati namenjenim deci, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti dece na internetu
  5.  je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički
  6.  promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe
  7.  je nasilan ili preteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu
  8. promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance.

Polusvet.rs zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, ukloni ili onemogući pristup bilo kom Sadržaju i Nalogu, za koji utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način štetan za web sajt Polusvet.rs.

Ne može se objaviti lični pisani zapis, zapis lika i zapis glasa „bez pristanka lica čije reči, glas odnosno lik sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice“, takođe „ni bez pristanka onoga kome su namenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povređeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica“.

Ne sme se modifikovati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati web sajtu Polusvet.rs, ili modifikovati drugi Sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa sajtom Polusvet.rs.

Ne smeju se postavljati, hostovati ili prenositi „netražene“ mailove, sms poruke ili spam poruke, virusi ili kodovi koji imaju destruktivnu prirodu.

Redakcija web sajta Polusvet.rs zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni, kao i pravo skraćivanja komentara. Redakcija web sajta Polusvet.rs nema obavezu obrazlaganja odluka vezanih za skraćivanje komentara i njihovo objavljivanje. Ne objavljuju se komentari koji predstavljaju komentar drugih (već objavljenih) komentara, kao ni polemike između komentatora, osim u slučaju drugačije procene redakcije web sajta Polusvet.rs.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

Polusvet.rs može prikupljati izvesne informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbeđene od strane posetilaca ili korisnika web sajta Polusvet.rs (u daljem tekstu: podaci o korisnicima). Podaci o korisnicima mogu uključivati i informacije koje se mogu individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima.

Polusvet.rs poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika.

Polusvet.rs može prikupljati lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika sajta Polusvet.rs, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.

 

COOKIES

Cookies su informacije sačuvane na vašem hard disku koje služe boljem funkcionisanju web sajta Polusvet.rs. U standardnoj postavci, vaš računar prihvata cookies-e, a ukoliko ih želite isključiti, više vam neće biti dostupne opcije poput brzog odabira jednim klikom ili personalizovane početne stranice.  Polusvet.rs se ne služi cookies-ima za čuvanje ličnih podataka, stoga je vaša privatnost uvek zagarantovana.

 

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE I OGLAŠIVAČI

Web sajt Polusvet.rs sadrži i podatke i informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Polusvet.rs nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Polusvet.rs nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na web sajtu Polusvet.rs kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na web sajtu Polusvet.rs. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na web sajtu Polusvet.rs i izvan njega, isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te web sajt Polusvet.rs nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

 

LIČNA, AUTORSKA I DRUGA PRAVA

Sadržaj na web sajtu Polusvet.rs zaštićen je autorskim pravima i kao takav ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka web sajta Polusvet.rs, ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati šteta web sajtu Polusvet.rs ili bilo kom trećem licu u skladu sa pozitivnim propisima.

Sadržaj objavljen na web sajtu Polusvet.rs je šaljivog karaktera i njegov cilj nije vređanje, omalovažavanje niti bilo kakva druga povreda ličnih, autorskih i drugih prava korisnika web sajta i trećih lica. Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na web sajtu Polusvet.rs povređuje Vaše lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, možete od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede. Obaveštenje o eventualnoj povredi, odnosno Vaš odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, te lokaciju (tj. URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.